Set meditacija i vježbi kao podrška u iskoraku iz tame u svjetlost

Što je trauma i zašto joj je važno posvetiti pažnju i vrijeme?

Često smo uvjereni da trauma nastaje samo kada doživimo nešto vrlo
uznemirujuće i opasno po život, poput rata, nesreće, zlostavljanja ili silovanja. Trauma također može biti naslijeđena od roditelja ili dalekih predaka, unijeta u ovaj život na razini duše ili povezana s kolektivnom sviješću koju podsvjesno nosimo na energetskoj razini.

No, istina je da svi doživimo neki oblik traumatičnih događaja tokom naših života, bilo da se radi o gubitku voljene osobe, posla ili prolaska kroz razvod, ili o brizi o članu obitelji, suočavanju s bolešću ili s  kroničnom boli.

Sve poteškoće na koje nailazimo ukazuju da postoji nešto ispod površine što energetski utječe na naše ponašanje, emocije i uvjerenja, kao i životne okolnosti. To samo znači da u nama na nesvjesnoj razini postoji nešto što čeka da bude otkriveno i iscijeljeno.

Otkrijte put prema dubokom emocionalnom oslobađanju i preobrazbi kroz set “Iscijelite svoju traumu”. Koristite metode utemeljene na znanstvenim spoznajama i drevnim mudrostima, kako bi dobili alate za razumijevanje načina na koje trauma oblikuje vaš život i kako je možete prevladati.

Što je trauma i zašto joj je važno posvetiti pažnju i vrijeme?

Često smo uvjereni da trauma nastaje samo kada doživimo nešto vrlo
uznemirujuće i opasno po život, poput rata, nesreće, zlostavljanja ili silovanja. Trauma također može biti naslijeđena od roditelja ili dalekih predaka, unijeta u ovaj život na razini duše ili povezana s kolektivnom sviješću koju podsvjesno nosimo na energetskoj razini.

No, istina je da svi doživimo neki oblik traumatičnih događaja tokom naših života, bilo da se radi o gubitku voljene osobe, posla ili prolaska kroz razvod, ili o brizi o članu obitelji, suočavanju s bolešću ili s  kroničnom boli.

Sve poteškoće na koje nailazimo ukazuju da postoji nešto ispod površine što energetski utječe na naše ponašanje, emocije i uvjerenja, kao i životne okolnosti. To samo znači da u nama na nesvjesnoj razini postoji nešto što čeka da bude otkriveno i iscijeljeno.

Vrijednost seta: 50 €

Promo cijena: 35 €

*po kupnji ovog seta primate e-mail poruku sa svim potrebnim podacima za preuzimanje ovog paketa

…želite otpustiti stres iz tijela kroz moćne vođene meditacije

…želite prepoznati izvore krivnje, straha, tuge, srama ili bijesa

…ste spremni naučiti kako se izdignuti iznad svoje boli

…osjećate da se unatoč svom radu na sebi i dalje vrtite u krug

…želite napokon razumijeti poruku iza određenog traumatičnog događaja koji vam se dogodio

…na drugačiji način želite sagledati svoje odnose sa drugima i sobom

…želite otpustiti generacijski naslijeđene traume

O PETRI

Ima više od 20 godina iskustva u radu s ljudima. Certificirana je za mnoga područja, a danas je najaktivnija kao:

  • Transpersonalna hipnoterapeutkinja, klinička hipnoterapeutkinja i regresoterapeutkinja
  • Članica IACT-a – Međunarodnog Saveza Terapeuta i Savjetnika
  • Voditeljica edukacijskog odbora i članica Savjetodavnog odbora Instituta Michael Newton za terapiju Života između Života (LBL®)
  • Članica TNI istraživačkog odbora.

Petra provodi radionice i seminare diljem svijeta koje su nastale kao fuzija raznih iscjeljujućih tehnika što ih čini jedinstvenim i oslobađajućim. Svoja znanja i intuiciju integrira u jedinstven holistički pristup kojim otvara put do podsvijesti i duše.

Njezin glavni interes i strast je pomoć drugima da spoznaju i oslobode svoje skrivene potencijale, učine promjenu i žive svoju svrhu.

S internacionalnim timom znanstvenika provodi istraživanja svjesnosti te korelacije mozga, tijela i duše.

Petrina najveća strast je pomaganje drugima da shvate i oslobode svoj skriveni potencijal te se preobraze, iscijele i žive svoju životnu svrhu.

Petra vodi svoje klijente kroz slojeve ograničavajućih uvjerenja, zarobljenih emocija i zaglavljenih trauma, pomažući im da se oslobode i transformiraju svoja iskustva u mudrost, snagu i moć. Pritom radi sa svjesnim umom, podsvjesnim umom, tijelom, dušom i energijom. Tisuće ljudi koji su imali priliku raditi s njom sada žive svoje živote slobodni i radnosno šireći svjetlost.

Meditation and Exercises as Support in Stepping out of Darkness into Light

What is trauma and why is it important to dedicate attention and time to it?

We often believe that trauma only arises when we experience something very disturbing and life-threatening, such as war, accidents, abuse, or assault. Trauma can also be inherited from parents or distant ancestors, brought into this life at the soul level, or connected to the collective consciousness that we subconsciously carry on an energetic level.

However, the truth is that we all experience some form of traumatic events throughout our lives, whether it’s the loss of a loved one, a job, or going through a divorce, or caring for a family member, facing illness, or chronic pain.

All the difficulties we encounter indicate that there is something beneath the surface that energetically affects our behavior, emotions, and beliefs, as well as life circumstances. This simply means that there is something within us at the unconscious level waiting to be discovered and healed.

Discover the Path to Deep Emotional Liberation and Transformation through the ‘Heal Your Trauma’ Set. Utilize scientifically grounded methods and ancient wisdom to acquire tools for understanding how trauma shapes your life and how you can overcome it.

Što je trauma i zašto joj je važno posvetiti pažnju i vrijeme?

Često smo uvjereni da trauma nastaje samo kada doživimo nešto vrlo
uznemirujuće i opasno po život, poput rata, nesreće, zlostavljanja ili silovanja. Trauma također može biti naslijeđena od roditelja ili dalekih predaka, unijeta u ovaj život na razini duše ili povezana s kolektivnom sviješću koju podsvjesno nosimo na energetskoj razini.

No, istina je da svi doživimo neki oblik traumatičnih događaja tokom naših života, bilo da se radi o gubitku voljene osobe, posla ili prolaska kroz razvod, ili o brizi o članu obitelji, suočavanju s bolešću ili s  kroničnom boli.

Sve poteškoće na koje nailazimo ukazuju da postoji nešto ispod površine što energetski utječe na naše ponašanje, emocije i uvjerenja, kao i životne okolnosti. To samo znači da u nama na nesvjesnoj razini postoji nešto što čeka da bude otkriveno i iscijeljeno.

The value of the set: 50 €

Pricing promotion: 35 €

* when purchasing this set, you will receive an email with all the necessary details to download this package

…if you want to release stress from your body through powerful guided meditations

…if you want to recognize the sources of guilt, fear, sadness, shame, or anger

…if you’re ready to learn how to rise above your pain

…if you feel like despite your self-work, you’re still going in circles

…if you want to finally understand the message behind a traumatic event that happened to you

…if you want to view your relationships with others and yourself in a different way

ABOUT PETRA

With over 20 years of experience working with people, Petra is certified in various fields and is currently most active as:

  • Transpersonal Hypnotherapist, Clinical Hypnotherapist, and Regression Therapist
  • Member of IACT – International Association of Counselors and Therapists
  • Chair of the Education Committee and member of the Advisory Board of the Michael Newton Institute for Life Between Lives Therapy (LBL®)
  • Member of the TNI Research Committee.

Petra conducts workshops and seminars worldwide, which have emerged as a fusion of various healing techniques, making them unique and liberating. She integrates her knowledge and intuition into a unique holistic approach that opens the path to the subconscious and soul.

Her main interest and passion lie in helping others recognize and unleash their hidden potentials, make changes, and live their purpose.

With an international team of scientists, she conducts research on consciousness and the correlation between the brain, body, and soul.

Petra’s greatest passion is helping others understand and unleash their hidden potential, undergo transformation, healing, and live their life purpose.

Petra guides her clients through layers of limiting beliefs, trapped emotions, and stuck traumas, helping them release and transform their experiences into wisdom, strength, and power. She works with the conscious mind, subconscious mind, body, soul, and energy. Thousands of people who have had the opportunity to work with her are now living their lives freely and spreading light.